Ad Code

Trang đang phát triển

Tổng hợp thuộc tính sự kiện trong HTML - seoit.vn

 Thuộc tính sự kiện trong  HTML

HTML


Thuộc tính sự kiện là tổng hợp các thuộc tính được thiết lập các chức năng kích hoạt các hiệu ứng hoạt động trên trình duyệt, khi người dùng thực hiện các thao tác như nhấp vào các phần tử, thì các hiệu ứng JavaScript sẽ được khởi động. 

Còn để hiểu sâu hơn về các khái niệm có liên quan đến JavaScript các bạn cần học thêm một khóa về JavaScript cùng với sự kết hợp với các thuộc tính của HTML để tạo lên một hiệu ứng, chuyển động trên mỗi phần tử hay các chức năng theo mỗi một thuộc tính sẽ mang lại cho từng phần tử 

Các thuộc tính sự kiện sau đây sẽ được tổng hợp lại cho các bạn biết về các thuộc tính sự kiện một cách sơ lược, để có thể dễ tiếp thu các kiến thức về sau này hơn , Thuộc tính tạo lên các hiệu ứng trong các sự kiện cửa sổ

Các thuộc tính sự kiện hoàn toàn được dùng cho các thẻ nằm bên trong thẻ <body> 


Thuộc tinh: onafterprint

Giá trị: script

Thuộc tính này tập lệnh được chạy sau khi tài liệu được in


Thuộc tinh: onbeforeprint

 Giá trị: script


Thuộc tính này xác định tập lệnh được chạy trước khi tài liệu được in


Thuộc tinh: onbeforeunload

Giá trị: script

Thuộc tính onbeforeunload xác định tập lệnh được chạy khi tài liệu sắp được tải xuống


Thuộc tinh: onerror

Giá trị: script

Thuộc tính này xác định tập lệnh được chạy khi xảy ra lỗi


Thuộc tinh: onhashchange

Giá trị: script

onhashchange xác định tập lệnh được chạy khi có những thay đổi đối với phần neo của URL


Thuộc tính: onload

Giá trị:  S0cript

onload xác định chạy sau khi tải xong trang


Thuộc tinh: onmessage

Giá trị: script

Tập lệnh được chạy khi thông báo được kích hoạt


Thuộc tinh: onoffline

Giá trị: script

Tập lệnh được chạy khi trình duyệt bắt đầu hoạt động ngoại tuyến


Thuộc tinh: ononline

Giá trị: script

Tập lệnh được chạy khi trình duyệt bắt đầu hoạt động trực tuyến


Thuộc tinh: onpagehide

Giá trị: script

Tập lệnh được chạy khi trình duyệt bắt đầu hoạt động trực tuyến


Thuộc tinh: onpageshow

Giá trị: script

Tập lệnh được chạy khi người dùng điều hướng đến một trang


Thuộc tinh: onpopstate

Giá trị: script

Tập lệnh được chạy khi lịch sử của cửa sổ thay đổi


Thuộc tinh: onresize

Giá trị: script

Kích hoạt khi cửa sổ trình duyệt được thay đổi kích thước


Thuộc tính: onstorage

Giá trị: script

Tập lệnh được chạy khi khu vực Lưu trữ web được cập nhật


Thuộc tinh: onunload

Giá trị: script

Kích hoạt sau khi một trang được tải xuống (hoặc cửa sổ trình duyệt đã bị đóng)


Sự kiện biểu mẫu

Những  thuộc tính này được biểu thị các hiệu ứng được biểu thị ở bên trong  các biểu mẫu, có nghĩa là các thuộc tính này được biểu thị các chức năng của nó cho các phần tử biểu mẫu của HTML  


Thuộc tính:  onblur

Giá trị: script

Kích hoạt thời điểm mà phần tử bị mất tiêu điểm


Thuộc tính: onchange

script

Kích hoạt thời điểm khi giá trị của phần tử bị thay đổi


Thuộc tính: oncontextmenu

Giá trị: script

Tập lệnh được chạy khi trình đơn ngữ cảnh được kích hoạt


Thuộc tính: onfocus

Giá trị: script


Thuộc tính: oninput

Giá trị: script

Tập lệnh được chạy khi một phần tử được người dùng nhập vào


Thuộc tính: oninvalid

Giá trị: script

Tập lệnh được chạy khi một phần tử không hợp lệ


Thuộc tính: onreset

Giá trị: script

Kích hoạt khi nút Đặt lại trong biểu mẫu được nhấp vào


Thuộc tính: onsearch

Giá trị: script

Kích hoạt khi người dùng viết nội dung nào đó trong trường tìm kiếm (cho <input = "search">)


Thuộc tính: onselect

Giá trị: script

Kích hoạt sau khi một số văn bản đã được chọn trong một phần tử


Thuộc tính: onsubmit

Giá trị: script

Kích hoạt khi biểu mẫu được gửi 


Sự kiện bàn phím

Thuộc tính: onkeydown

Giá trị: script

Kích hoạt khi người dùng đang nhấn phím


Thuộc tính: onkeypress

Giá trị: script

Kích hoạt khi người dùng nhấn một phím


Thuộc tính: onkeyup

Giá trị: script

Kích hoạt khi người dùng nhả khóa


Sự kiện chuột


Thuộc tính: onclick

Giá trị: script

Kích hoạt khi nhấp chuột vào phần tử


Thuộc tính: ondblclick

Giá trị: script

Kích hoạt trên một con chuột, nhấp đúp vào phần tử


Thuộc tính: onmousedown

Giá trị: script

Kích hoạt khi nút chuột được nhấn xuống trên một phần tử


Thuộc tính: onmousemove

Giá trị: script

Kích hoạt khi con trỏ chuột đang di chuyển trong khi nó ở trên một phần tử


Thuộc tính: onmouseout

Giá trị: script

Kích hoạt khi con trỏ chuột di chuyển ra khỏi một phần tử


Thuộc tính: onmouseover

Giá trị: script

Kích hoạt khi con trỏ chuột di chuyển qua một phần tử


Thuộc tính: onmouseup

Giá trị: script

Kích hoạt khi nút chuột được thả trên một phần tử


Thuộc tính: onmousewheel

Giá trị: script

Không được chấp nhận. Sử dụng thuộc tính onwheel để thay thế


Thuộc tính: onwheel

Giá trị: script

Kích hoạt khi con lăn chuột cuộn lên hoặc xuống trên một phần tử

Kéo sự kiện


Thuộc tính: ondrag

Giá trị: script

Tập lệnh được chạy khi một phần tử được kéo


Thuộc tính: ondragend

Giá trị: script

Tập lệnh được chạy khi kết thúc thao tác kéo


Thuộc tính: ondragenter

Giá trị: script

Tập lệnh được chạy khi một phần tử đã được kéo đến một mục tiêu thả hợp lệ


Thuộc tính: ondragleave

Giá trị: script

Tập lệnh được chạy khi một phần tử rời khỏi mục tiêu thả hợp lệ


Thuộc tính: ondragover

Giá trị: script

Tập lệnh được chạy khi một phần tử đang được kéo qua một mục tiêu thả hợp lệ


Thuộc tính: ondragstart

Giá trị: script

Tập lệnh được chạy khi bắt đầu thao tác kéo


Thuộc tính: ondrop

Giá trị: script

Tập lệnh được chạy khi phần tử kéo đang bị xóa


Thuộc tính: onscroll

Giá trị: script

Tập lệnh được chạy khi thanh cuộn của phần tử đang được cuộn


Sự kiện trong khay nhớ tạm


Thuộc tính: oncopy

Giá trị: script

Kích hoạt khi người dùng sao chép nội dung của một phần tử


Thuộc tính:  oncut

Giá trị: script

Kích hoạt khi người dùng cắt nội dung của một phần tử


Thuộc tính:  onpaste

Kích hoạt khi người dùng dán một số nội dung vào một phần tử


Sự kiện truyền thông

Các thuộc tính này được chỉ định cho các phần tử thẻ như : <img> <object> <embed> <video> <audio> 

Và các thuộc tính này cũng được sử dụng cho hầu hết thẻ khác của ngôn ngữ HTML tuy nhiên được sử dụng nhiều nhất vẫn là các phần tử đã được nêu bên trên, còn 


Thuộc tính: onabort

Giá trị: script

Xác định tập lệnh được chạy khi hủy bỏ


Thuộc tính: oncanplay

Giá trị: script

Xác định tập lệnh được chạy khi tệp đã sẵn sàng để bắt đầu phát (khi tệp đã đủ bộ đệm để bắt đầu)


Thuộc tính:  oncanplaythrough

Giá trị: script

Xác đinh tập lệnh được chạy khi một tệp có thể được phát đến cuối mà không tạm dừng để lưu vào bộ đệm


Thuộc tính:  oncuechange

Giá trị: script

Xác đinh tập lệnh được chạy khi cue thay đổi trong phần tử <track>


Thuộc tính: ondurationchange

Giá trị: script

Xác đinh tập lệnh được chạy khi độ dài của phương tiện thay đổi


Thuộc tính: onemptied

Giá trị: script

Xác đinh tập lệnh được chạy khi có điều gì đó xấu xảy ra và tệp đột ngột không khả dụng (như ngắt kết nối bất ngờ)


Thuộc tính: onended

Giá trị: script

Xác đinh tập lệnh được chạy khi phương tiện truyền thông đã đến cuối (một sự kiện hữu ích cho các thông điệp như "cảm ơn đã lắng nghe")


Thuộc tính: onerror

Giá trị: script

Xác đinh tập lệnh được chạy khi xảy ra lỗi khi tệp đang được tải


Thuộc tính: onloadeddata

Giá trị: script

Xác đinh tập lệnh được chạy khi dữ liệu phương tiện được tải


Thuộc tính: onloadedmetadata

Giá trị: script

Xác đinh tập lệnh được chạy khi dữ liệu meta (như thứ nguyên và thời lượng) được tải


Thuộc tính: onloadstart

Giá trị: script

Xác đinh tập lệnh được chạy ngay khi tệp bắt đầu tải trước khi mọi thứ thực sự được tải


Thuộc tính: onpause

Giá trị: script

Xác đinh tập lệnh được chạy khi phương tiện bị người dùng tạm dừng hoặc theo chương trình


Thuộc tính: onplay

Giá trị: script

Xác đinh tập lệnh được chạy khi phương tiện sẵn sàng bắt đầu phát


Thuộc tính: onplaying  

Giá trị: script

Xác đinh tập lệnh được chạy khi phương tiện thực sự đã bắt đầu phát


Thuộc tính: onprogress

Giá trị: script

Xác định tập lệnh được chạy khi trình duyệt đang trong quá trình lấy dữ liệu phương tiện


Thuộc tính: onratechange

Giá trị: script

Xác định tập lệnh được chạy mỗi khi tốc độ phát lại thay đổi (như khi người dùng chuyển sang chế độ chuyển động chậm hoặc tua đi nhanh)


Thuộc tính: onseeked  

Giá trị: script

Xác định tập lệnh được chạy khi thuộc tính tìm kiếm được đặt thành sai cho biết rằng việc tìm kiếm đã kết thúc


Thuộc tính: onseeking

Giá trị: script Xác định tập lệnh được chạy khi thuộc tính tìm kiếm được đặt thành true cho biết rằng tìm kiếm đang hoạt động


Thuộc tính: onstalled

Giá trị: script

Xác định tập lệnh được chạy khi trình duyệt không thể tìm nạp dữ liệu phương tiện vì bất kỳ lý do gì


Thuộc tính: onsuspend

Giá trị: script

Xác định tập lệnh được chạy khi tìm nạp dữ liệu phương tiện bị dừng trước khi nó được tải hoàn toàn vì bất kỳ lý do gì


Thuộc tính: ontimeupdate

Giá trị: script

Xác định tập lệnh được chạy khi vị trí phát đã thay đổi (như khi người dùng chuyển tiếp nhanh đến một điểm khác trên phương tiện)


Thuộc tính: onvolumechange

Giá trị: script

Xác định tập lệnh được chạy mỗi khi thay đổi âm lượng (bao gồm cả việc đặt âm lượng thành "tắt tiếng")


Thuộc tính: onwaiting

Giá trị: script

Xác định tập lệnh được chạy khi phương tiện đã tạm dừng nhưng dự kiến sẽ tiếp tục (như khi phương tiện tạm dừng để đệm thêm dữ liệu)

Sự kiện khác


Thuộc tính: ontoggle

Giá trị: script

Thuộc tính này có chức năng kích hoạt khi người dùng mở hoặc đóng  thẻ <details>seoit.vn


Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Close Menu