Ad Code

Trang đang phát triển

Thuộc tính tổng hợp - Seoit.vn

Thuộc tính tổng hợp - Seoit.vn

Thuộc tính tổng hợp là thuộc tính có thể sử dụng với tất cả các thẻ định dạng văn bản của HTML

HTML


Thuộc tính accesskey:

Chỉ định một phím tắt để kích hoạt / tập trung một phần tử

Xác định một phím tắt để truy cập vào một thành phần.


Thuộc tính class:

Chỉ định một hoặc nhiều tên lớp cho một phần tử (đề cập đến một lớp trong một biểu định kiểu) 

 Xác định tên để gọi một hoặc gộp chung các thành phần với nhau 


Thuộc tính contenteditable:

Xác định người dùng có được phép chỉnh sửa nội dung hay không.

Chỉ định nội dung của một phần tử có thể chỉnh sửa được hay không ) 


Thuộc tính data-*:

Được sử dụng để lưu trữ dữ liệu tùy chỉnh riêng tư cho trang hoặc ứng dụng


Thuộc tính dir:

Chỉ định hướng văn bản cho nội dung trong một phần tử

Xác định hướng văn bản cho các nội dung trong một thành phần.


Thuộc tính draggable:

Xác định người dùng có được kéo thả thành phần hay không.

Chỉ định xem một phần tử có thể kéo được hay không


Thuộc tính hidden:

Chỉ định rằng một phần tử chưa hoặc không còn phù hợp, Không hiển thị thành phần.Thuộc tính id:

Chỉ định một id duy nhất cho một phần tử, dùng để đặt tên một thành phần riêng biệt và duy nhất 


Thuộc tính lang:

Chỉ định ngôn ngữ của nội dung phần tử

Xác định mã ngôn ngữ cho nội dung trong một thành phần.


Thuộc tính spellcheck:

Chỉ định xem phần tử có được kiểm tra chính tả và ngữ pháp hay không,

Chính tả và ngữ pháp của thành phần có được kiểm tra hay không.


Thuộc tính style:

Chỉ định một kiểu CSS nội tuyến cho một phần tử

Xác định một định dạng cho một thành phần.


Thuộc tính tabindex:

Chỉ định thứ tự tab của một phần tử


Thuộc tính title:

Chỉ định thông tin bổ sung về một phần tử


Thuộc tính translate:

Thuộc tính này xác định nội dung của một phần tử có nên được dịch hoặc không được dịch


Thuộc tính xml:lang: 

 Thuộc tính này xác định chứa mã ngôn ngữ cho nội dung trong một thành phần, của văn bản XHTML.


Thuộc tính dropzone: 

Thuộc tính này xác định những gì xảy ra khi người dùng kéo các mục hay dữ liệu thả xuống thành phần
Thuộc tính tổng hợp là thuộc tính được dùng cho tất cả các thẻ có thẻ định dạng văn bản của HTML. 

Thuộc tính sự kiện 


seoit.vn


Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Close Menu