Ad Code

Trang đang phát triển

thẻ data trong html và thuộc tính - seoit.vn

thẻ data trong html và thuộc tính - seoit.vn 

htmlthẻ <data> có chức năng chứa nội dung biểu thị cho cả người dùng và cùng hiểu được nội dung nằm bên trong nó, 

<data> có chức chức năng cung cấp nội dung dữ liệu cho cả máy và người dùng hiểu được nội dung nằm bên trong nó, thường được biểu thị bằng các số thứ tự cũng như nội dung văn bản nằm bên trong nhưng cặp thẻ này, dùng chung long bên trong các danh sách có thứ tự hoặc không có thứ tựVí dụ: 

Code 

<ul>

<li><data value="123"> Giang Văn Minh </data></li>

<li><data value="124"> Dương Văn Lịch </data></li>

<li><data value="125"> Hà Nguyệt Tình </data></li>

<li><data value="126 "> Nguyễn Lưu Hương </data></li>

</ul>

Giao diện 


  • Giang Văn Minh
  • Dương Văn Lịch
  • Hà Nguyệt Tình
  • Nguyễn Lưu Hương

Thuộc tính 

Chúng ta có thể áp dụng các định dạng css hoặc thêm các thuộc tính tổng hợp nhau sau 

Thuộc tính: class

xác định tên gọi một phần tử 

Ví dụ: class="section"

class có thể đặt cho nhiều phần tử và nhóm chúng lại để áp dụng css lên một loạt các phần tử cần áp dụng thuộc tính css 


Thuộc tính id 

xác định tên gọi của phần tử một cách riêng biệt 

Ví dụ: id="layout"

id khi được sử dụng chỉ được sử dụng riêng biệt và duy nhất, không được trùng lặp 

 

Thuộc tính - lang

Xác định Mã ngôn ngữ

Ví dụ: lang="vi"

Xác định mã ngôn ngữ cho nội dung trong một thành phần.


Thuộc tính - dir

dir="rtl" 

dir=”ltr”

Xác định hướng văn bản cho các nội dung trong một thành phần.


Thuộc tính - style

Xác định kiểu định dạng

Ví dụ: style="background : green; color:black ;  "

Thuộc tính này có chức năng xác định kiểu định dạng cho thành phần 

 

title

Ví dụ: Text title=”nội dung ”

Thuộc tính này Xác định thêm thông tin là tiêu đề cho thành phần.


seoit.vn


Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Close Menu