Ad Code

Trang đang phát triển

Thẻ b và thuộc tính trong HTML - seoit.vn

 b tag và các thẻ định dạng văn bản 

HTML


b  là một thẻ nằm trong loạt danh sách các thẻ định dạng văn bản, và chức năng định dạng của <b></b> là in đậm đoạn văn bản được nằm bên trong của cặp thẻ <b></b> sau đây mình sẽ liệt kê thêm các thẻ định dạng văn bản  1  <b>Định dạng văn bản kiểu in đâm </b>

2  <i>Định dạng văn bản kiểu in nghiêng </i> 

3  <em> định dạng nhấn mạnh văn bản </em>

4  <tt>  định dạng văn bản kiểu máy </tt>

5  <big> định dạng văn bản chữ lớn </big>

6  <small> Định dạng văn bản chữ nhỏ </small>

7  <strong> Định dạng văn bản in đậm </strong>

8  <dfn> định dạng văn bản dùng cho thuật ngữ </dfn>

9  <code>Định dạng văn bản code trong máy tính </code>

10 <samp>định dang văn bản sample trong máy tính </samp>

11  <kbd> Định dạng kiểu bàn phím </kbd>

12  <var>Định dạng kiểu số </var>

13  <cite>Định dạng kiểu trích dẫn </cite>1 Văn bản được định dàng bằng thẻ ( b )
2 Văn bản được định dạng bằng thẻ (i)
3 định dạng của thẻ (em)
4 định dạng của thẻ (tt)
5 định dạng văn bản của thẻ (big)
6 Định dạng văn bản của thẻ small
7 Định dạng văn bản in đậm thẻ (strong)
8 định dạng văn bản thẻ (dfn)
9 Định dạng văn bản bằng thẻ (code)
10 Văn bản được định dạng bằng thẻ (cite)
11 văn bản được định dạng bằng thẻ (samp)
12 Văn bản được dịnh dàng bằng thẻ (kbd)
13 Văn bản được định dạng bằng thẻ (var)


Thuộc tính 

class: Xác định tên cho thẻ để xác định, định dạng style 

Ví dụ: class="section"

Dùng để xác định tên gọi để định dạng style 


id: Xác định tên thẻ để định dạng style 

Ví dụ: id="layout"

Thuộc tính này có chức năng xác định tên cho thẻ để áp dụng định dạng style 


dir

ltr dir="rtl"

Xác định hướng văn bản cho các nội dung trong một thành phần.lang

lang="vi"

Xác định mã ngôn ngữ cho nội dung trong một thành phần.


style

Kiểu định dạng

style="color: red"

Xác định một định dạng cho một thành phần.


title

Ví dụ: Text title="Đây là title"

Thuộc tính này xác định chứa nội dung tiêu đề 


xml:lang

Mã ngôn ngữ lang="vi" Xác định mã ngôn ngữ cho nội dung trong một thành phần, trong văn bản XHTML.


seoit.vn
Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Close Menu