Ad Code

Trang đang phát triển

Thẻ address và thuộc tính trong HTML - seoit.vn

 Thẻ address và thuộc tính trong HTML - seoit.vn  

thẻ html


address tag dùng để chứa nội dung như địa chỉ hay thông tin liên hệ, của tác giả hoặc thông tin địa chỉ và liên hệ của trang website. Như địa chỉ, số điện thoại, thông tin liên hệ của website hay địa chỉ của tác giả <!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<title> thẻ address </title>

</head>

<body>

<header>

<h1>

Đây là tiêu đề web  

</h1>

</header>

<main>

Phần này chứa nội dung chính 

</main>

<footer>

<div id="ft1">

<address>

<b id="tieudeft">

Thông tin liên hệ <br>

</b>

Địa chỉ:  522  Đường Bạch Đằng - Phường Chương Dương - Quận                                                     Hoàn Kiếm Hà Nội <br>

Số điện thoại: 123456 <br>

Fax: 0911344564564 <br>

</address>

</div> 

</footer>

</body>

</html>

seoit.vn1 - Thuộc tính: class

xác định tên gọi một phần tử 

Ví dụ: class="section"

class có thể đặt cho nhiều phần tử và nhóm chúng lại để áp dụng css lên một loạt các phần tử cần áp dụng thuộc tính css 


2 - Thuộc tính id 

xác định tên gọi của phần tử một cách riêng biệt 

Ví dụ: id="layout"

id khi được sử dụng chỉ được sử dụng riêng biệt và duy nhất, không được trùng lặp 3 - Thuộc tính - lang

Xác định Mã ngôn ngữ

Ví dụ: lang="vi"

Xác định mã ngôn ngữ cho nội dung trong một thành phần.


4 - Thuộc tính - dir

dir="rtl" 

dir=”ltr”

Xác định hướng văn bản cho các nội dung trong một thành phần.

5 - Thuộc tính - style

Xác định kiểu định dạng

Ví dụ: style="background : green; color:black ;  "

Thuộc tính này có chức năng xác định kiểu định dạng cho thành phần 

7 - Thuộc tính: title

Ví dụ: title="Đây là title"

Xác định thêm thông tin cho the a mô tả về nội dung chi tiết 


8 - Thuộc tính: xml:lang

Ví dụ: lang="vi"

Dùng để xác định mã ngôn ngữ cho nội dung trong một thành phần của the a , trong văn bản XHTML.
Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Close Menu